Social Share

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม พร้อมคำขวัญวันเด็ก 2567

เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันของเด็ก ๆ นั่นคือ “วันเด็กแห่งชาติ” ในประเทศไทยถูกกำหนดตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี “วันเด็ก” มีขึ้นมาได้อย่างไร? และที่จริงแล้วเคยตรงกับวันจันทร์มาก่อน แต่ถูกเลื่อนมาเป็นเสาร์แทน เพราะอะไรถึงต้องเป็นวันนี้ MommyDaddyLife มีข้อมูลมาให้ค่ะ!

โดยปกติกิจกรรมในวันเด็กก็มีจะการเปิดให้เด็ก ๆ เข้าชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ รวมไปถึงมีการกิจกรรมแจกขนม ของขวัญ กิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ  MommyDaddyLife จะขอแนะนำประวัติวันเด็กแห่งชาติ ว่ามีความสำคัญอย่างไร คำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรีแต่ละคนให้คำขวัญวันเด็กในแต่ละปีว่าอย่างไรบ้าง  ไปดูกันเลยค่ะ

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2567 ให้กับเด็ก ๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

 

ภาพจาก : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

“วันเด็กแห่งชาติ” ในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม คือ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำแนะนำของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ  (United Nations: UN) ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น (World Children’s Day) โดยใช้ชื่อว่า Universal Children’s Day เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของตนในประเทศ ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ รวมทั้งยังเป็นการฉลองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) อีกด้วย
.
ทั้งนี้ การขานรับกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของตนเองขึ้น โดยได้มีการกำหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ
.
สำหรับประเทศไทย ได้ตอบรับข้อเสนอของนายวี เอ็ม กุลกานี ซึ่งบอกผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า ไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย

งานวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 จากนั้นเป็นต้นมาราชการได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 และในปี พ.ศ.2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทย เป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนเองไปร่วมงานได้
.
ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
.
นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า ทุก ๆ ปี ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ

คำขวัญวันเด็กย้อนหลัง ของปีอื่น ๆ

กลายเป็นธรรมเนียมของทุกปี สำหรับ คำขวัญวันเด็ก โดยเป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปีในประเทศไทย คำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ)   นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมาจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

รวมคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

  • พ.ศ. 2499 – จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

  • พ.ศ. 2502 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
  • พ.ศ. 2503 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
  • พ.ศ. 2504 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
  • พ.ศ. 2505 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
  • พ.ศ. 2506 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

จอมพล ถนอม กิตติขจร

  • พ.ศ. 2508 – เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
  • พ.ศ. 2509 – เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี
  • พ.ศ. 2510 – อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย
  • พ.ศ. 2511 – ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง
  • พ.ศ. 2512 – รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
  • พ.ศ. 2513 – เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
  • พ.ศ. 2514 – ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
  • พ.ศ. 2515 – เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
  • พ.ศ. 2516 – เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

นายสัญญา ธรรมศักดิ์

  • พ.ศ. 2517 – สามัคคีคือพลัง
  • พ.ศ.2518 – เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช

  • พ.ศ. 2519 – เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

  • พ.ศ. 2520 – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

  • พ.ศ. 2521 – เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
  • พ.ศ. 2522 – เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
  • พ.ศ. 2523 – อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

  • พ.ศ. 2524 – เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
  • พ.ศ. 2525 – ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
  • พ.ศ. 2526 – รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม
  • พ.ศ. 2527 – รักวัฒนธรรมไทย
  • พ.ศ. 2528 – สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
  • พ.ศ. 2529 – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  • พ.ศ. 2530 – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  • พ.ศ. 2531 – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

  • พ.ศ. 2532 – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  • พ.ศ. 2533 – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  • พ.ศ. 2534 – รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

นายอานันท์ ปันยารชุน

  • พ.ศ. 2535 – สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

นายชวน หลีกภัย

  • พ.ศ. 2536 – ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  • พ.ศ. 2537 – ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  • พ.ศ. 2538 – สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • พ.ศ. 2539 – มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

  • พ.ศ. 2540 – รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

นายชวน หลีกภัย

  • พ.ศ. 2541 – ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  • พ.ศ. 2542 – ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  • พ.ศ. 2543 – มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  • พ.ศ. 2544 – มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

  • พ.ศ. 2545 – เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
  • พ.ศ. 2546 – เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  • พ.ศ. 2547 – รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
  • พ.ศ. 2548 – เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
  • พ.ศ. 2549 – อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

  • พ.ศ. 2550 – มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
  • พ.ศ. 2551 – สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  • พ.ศ. 2552 – ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
  • พ.ศ. 2553 – คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
  • พ.ศ. 2554 – รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

  • พ.ศ. 2555 – สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
  • พ.ศ. 2556 – รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
  • พ.ศ. 2557 – กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • พ.ศ. 2558 – ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
  • พ.ศ. 2559 – เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
  • พ.ศ. 2560 – เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
  • พ.ศ. 2561 – รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
  • พ.ศ. 2562 – เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
  • พ.ศ. 2563 – เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
  • พ.ศ. 2564 – เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม
  • พ.ศ. 2565 – รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม
  • พ.ศ. 2566 – รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

นายเศรษฐา ทวีสิน

  • พ.ศ. 2567 – มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย
.
ขอขอบคุณข้อมูล : thaigov.go.th , kapook.com , sanook.com , pptvhd36.com , twinkl.co.th
———–

สามารถติดตามข้อมูล #MommyDaddyLife เพิ่มเติมได้ที่

Website: mommydaddylife.com

Facebook: Mommydaddylifeofficial

TikTok: Mommydaddylife

YouTube: MommyDaddyLife