Social Share

ขนาดของทารกในครรภ์แต่ละเดือนเทียบเท่ากับผลไม้ชนิดใดบ้างนะ?

เดือนที่ 1 : เป็นตัวอ่อนมีขนาดไม่ถึง 1 ซม. หรือเทียบเท่ากับเมล็ดงา

เดือนที่ 2 : ลำตัวยาวประมาณ 4 ซม. มีศีรษะขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่น หรือเทียบเท่าเมล็ดถั่วแดง

เดือนที่ 3 : อวัยวะสำคัญถูกสร้างเรียบร้อย ลำตัวยาวประมาณ 9 ซม. หรือเทียบเท่าลูกมะนาว

เดือนที่ 4 : ศีรษะ และใบหน้าใกล้เคียงสมบูรณ์ ลำตัวยาวประมาณ 16 ซม. หรือเทียบเท่าลูกแอปเปิ้ล

เดือนที่ 5 : เริ่มมีขนบาง ๆ ระบบประสาทสมบูรณ์ ลำตัวยาวประมาณ 16 ซม. หรือเทียบเท่ากล้วย

เดือนที่ 6 : ลูกน้อยเริ่มดิ้นแรงขึ้น ลำตัวยาวประมาณ 30 ซม. หรือเทียบเท่าข้าวโพด

เดือนที่ 7 : เริ่มลืมตา รับกลิ่น และรับรสได้ ลำตัวยาวประมาณ 35 ซม. หรือเทียบเท่ามะเขือม่วง

เดือนที่ 8 : เห็นการเคลื่อนไหวได้จากหน้าท้อง ลำตัวยาวประมาณ 40-45 ซม. หรือเทียบเท่าลูกมะพร้าว

เดือนที่ 9 : ปอด และผิวหนังสมบูรณ์ ลำตัวยาวประมาณ 45-50 ซม. หรือเทียบเท่าลูกแตงโม